Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GEOGRAFISK INFORMATIONSTEKNIKEXTF80
Geographic Information Technology

Antal högskolepoäng: 12. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EXTA45, EXTF01, NGEA11 och NGEA12. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se, Inst för naturgeografi och ekosystemanalys. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys , FMA420 Linjär algebra, EXTA50 Samhällsmätning, EDAA20 Programemring och databaser samt FMS032 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Godkänd individuell tentamen samt godkända övningar och inlämningsuppgifter. Merparten övningar är obligatoriska. Kursbetyg baseras på tentamen. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning till kursslut samt i slutet av augusti årligen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Undervisningsform: Undervisningen omfattar föreläsningar, räkneövningar med och utan datorstöd samt en stor del praktiska datorövningar med GIS. Genomförande av praktiska GIS-övningar och inlämningsuppgifter är obligatoriska. Hemsida: http://www.nateko.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom geografisk informationsteknik, inkluderande kartografi samt modellering, lagring, behandling och analys av geografiska data.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningar behandlar den grundläggande teorin rörande kartografi, rumsliga fenomen, geografisk data och analys samt modellering och lagring av geografiska data. Vidare behandlas grundläggande geostatistik samt kvalitetsaspekter i form av felteori och felfortplantning. Genom räkneövningar och en stor del praktiska datorbaserade övningar med GIS lär sig studenten hur man kan strukturera insamlad geografiska data, utföra grundläggande geografiska analyser samt presentera geografisk information. Hon/han får också en inblick i vilka geografiska/kartografiska databaser som finns inom stat och kommun, deras huvudsakliga användningsområden, samt hur man kan beskriva deras kvalitét. Inom ett block av tillämpningsövningar samlas data in från olika nationella och regionala datadistributörer, sammanställs och analyseras utifrån för lantmätaren relevanta frågeställningar.

Litteratur
Harrie L. (red.): ”Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar.” Formas, Stockholm. 2008. ISBN: 978-9-540-6015-3.
"Övningskompendie i GIS för Geografisk informationsteknik, EXTA45” och ”How to....in ArcGIS”. 2008.
Harrie, L.: ”Statistical aspects of spatial interpolation”. Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet. 2008.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: GIT-teori.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamensresultatet utgör slutbetyg på kursen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen i vilken kunskaper i de teoretiska grunderna inom GIS, geostatistik, geodesi och kvalitetsaspekter för geografiska data utvärderas, liksom studentens förmåga att koppla samman den teoretiska basen med praktisk problemlösning.

Kod: 0211. Benämning: GIT-övningar.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter utöver tillämpningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Praktiska övningar och inlämningsuppgifter inom GIS och litteraturdatabaser.