Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MIKROEKONOMISK ANALYSEXTF50
Microeconomic Analysis

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: NEKB21, NEKG21 och TEK135. Valfri för: F4, F4fm, I4, Pi4, Pi4fm. Kursansvarig: Kristian Bolin, kristian.bolin@nek.lu.se, Nationalekonomiska institutionen. Förkunskapskrav: Grundläggande mikroekonomi (EXTA40, TEK116, TEK115 eller VFT120). Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda övningar. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare möjlighet till examination anordnas i nära anslutning härtill. Kursen består också av två frivilliga inlämningsuppgifter. Dessa är poänggivande och poängen får tillgodoräknas vid ordinarie tentamenstillfälle samt omtentamenstillfälle under innevarande termin. Övrigt: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG21. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Hemsida: http://www.nek.lu.se/GU/GUB.asp.

Syfte
Syftet med kursen är ett ge fördjupade insikter i mikroekonomisk teori och dess tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna:

· förstå och redogöra för de underliggande principerna som styr individens optimala konsumtionsbeslut,

· förstå och redogöra för de grundläggande principerna som styr individens optimala konsumtionsbeslut under osäkerhet,

· förstå och redogöra för de underliggande principerna som styr företagets optimala produktionsbeslut på lång och kort sikt,

· förstå och redogöra för de underliggande principerna bakom en allmän jämvikt i en bytesekonomi,

· förstå monopolets grundläggande problem vad gäller prissättning och prisdiskriminering,

enklare fall av kvantitetskonkurrens (Cournot-modellen).

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att självständigt:

· ställa upp och lösa individens nyttomaximerings- och utgiftsminimeringsproblem,

· ställa upp och lösa företagets kostnadsminimerings- och vinstmaximeringsproblem,

· analysera monopolets grundläggande problem vad gäller prissättning och prisdiskriminering,

analysera enklare fall av kvantitetskonkurrens (Cournot-modellen).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Innehåll
Kursen behandlar i huvudsak ekonomiskt beslutsfattande beträffande konsumtion och produktion. Kursen inleds med en genomgång av de underliggande principer som styr individens optimala konsumtionsbeslut under säkerhet och osäkerhet. Denna genomgång mynnar ut i individens nyttomaximerings- och utgiftsminimeringsproblem, som i sin tur bestämmer individens efterfrågan. Kursen fortsätter med en genomgång av de underliggande principer som styr företagets optimala produktionsbeslut på lång och kort sikt. Denna genomgång leder till företagets utgiftsminimerings- och vinstmaximeringsproblem, som i sin tur bestämmer företagets utbud. Kursen behandlar också allmän jämvikt i en enkel bytesekonomi. Vidare behandlar kursen monopolistens problem vad gäller prissättning och paketering (så kallad prisdiskriminering). Kursen avslutas med en utvidgning av monopolistens problem till den s.k. Cournot-modellen.

Litteratur
Varian, Hal (2009): Intermediate Microeconomics, a modern approach, åttonde upplagan, W. W. Norton & Co
Kompletterande material
Rekommenderad litteratur: Andersson, Tommy (2007): Föreläsningsanteckningar till Mikroekonomisk analys B, kompendium