Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
OPTIONSTEORIEXTF40
Option Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: NEKH82, NEKK12 och TEK040. Valfri för: I4. Kursansvarig: Birger Nilsson, birger.nilsson@nek.lu.se, Nationalekonomiska institutionen. Förkunskapskrav: Grundläggande statistik. Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och en datorövning. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Datorövningen är poänggivande. Poängen får tillgodoräknas vid examinationstillfällen enbart under den innevarande terminen. Övrigt: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKH82. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Hemsida: http://www.nek.lu.se/GU/GUB.asp.

Syfte
Syftet är att ge kunskaper i värdering och prissättning av optioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna:

· förstå terminers och optioners grundläggande funktioner,

· förstå hur terminer och optioner prissätts teoretiskt inom binomialmodellen och Black–Scholes modell,

· förstå skillnaden mellan vilka antaganden som behövs för att kunna prissätta terminskontrakt respektive optionskontrakt,

· förklara hur olika bakomliggande variabler påverkar priset på terminer och optioner

· förklara hur Monte Carlo-simulering kan användas för att prissätta optionskontrakt,

generalisera sina kunskaper till typer av optioner som inte behandlats under kursen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att självständigt:

· använda terminer och optioner i riskhanteringssyfte,

· tillämpa olika prissättningsmetoder,

· utvärdera rimligheten i olika prissättningsmetoders antaganden,

· analysera en optionsportföljs priskänslighet för förändringar i de variabler som bestämmer optionspriserna,

praktiskt genomföra en Monte Carlo-simulering för att bestämma optionspriser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet. Studenten ska även utveckla förmåga att på egen hand skriva en empiriskt inriktad uppsats.

Innehåll
Kursen behandlar den teoretiska värderingen av europeiska och amerikanska köp- och säljoptioner. Under ett antagande om att marknaden är arbitragefri visas de prisgränser inom vilka optionspriserna måste befinna sig under optionens löptid. Via ytterligare antaganden om den underliggande tillgångens utveckling över tiden (dess stokastiska process) visas hur optionen kan prissättas exakt, antingen inom binomialmodellen eller inom Black–Scholes modell. Kursen syftar primärt till en förståelse för prissättningen av standardiserade optionskontrakt.

Litteratur
Hull, John C (2008): Options, Futures and Other Derivatives, sjunde upplagan, Prentice-Hall
Kompletterande material