Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING I SJUKVÅRDENEXTA55
Clinical Training in Biomedical Engineering

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: BME1. Kursansvarig: Docent Pyotr Platonov, Pyotr.Platonov@med.lu.se, Inst för kliniska vetenskaper, Lund. Prestationsbedömning: Godkänd kurs kräver närvaro vid föreläsningar och laborationer, godkända laborationsrapporter, godkänd rapport över specifikt tema, samt godkänd kurs i hjärt/lungräddning.

Syfte
Kursen ger allmän kunskap om hur den svenska vårdprocessen fungerar, professionellt uppförande vid patientkontakt, sekretess, mm. Det inledande blocket med föreläsningar har som syfte att beskriva hur medicinsk teknik kommer in i den kliniska vardagen. Beskrivningen gäller speciellt de avdelningar på sjukhuset som är teknikintensiva. En djupare förståelse för de undersöknings- och behandlingsmetoder som beskrivits vid föreläsningarna fås vid olika tillfällen då studenten auskulterar på sjukhus i regionen. Ett antal undersökningar, som t.ex. involverar mätningar av kemiska eller elektriska storheter, studeras vid laborationer. Lärare på medicinska fakulteten ansvarar för undervisningen, och kursen ges i sin helhet på sjukhuset.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- ha en förståelse för hur medicinsk teknik kan komma till användning i svensk sjukvård,

- redogöra för de viktigaste principerna i sekretesslagen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna se medicinsk teknik ur patientens perspektiv,

- kunna redogöra i muntlig och skriftlig form för de diagnostiska och terapeutiska metoder som behandlats i kursen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna tillägna sig och sovra viktig information från föreläsningar,

- kunna tolka och diskutera information med vårdpersonal.

Innehåll
Ämnen som klinisk fysiologi, klinisk kemi, anestesi, neurofysiologi, radiofysik och röntgen behandlas. Notera att kursinnehållet kan variera något från år till år.

Litteratur
Kursen bygger på studentens egna anteckningar från föreläsningarna, och kan komma att behöva kompletteras med information som studenten själv söker upp. I enstaka fall kan föreläsaren dela ut anteckningar.