Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SAMHÄLLSMÄTNINGEXTA50
Surveying

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EXTA45 och VGMA01. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Lars Harrie, lars.harrie@nateko.lu.se, Inst för naturgeografi och ekosystemanalys. Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys och EDAA20 Programmering och databaser. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och övningar samt deltagande i obligatoriska moment. Övrigt: Undervisningen omfattar föreläsningar, laborationer samt räkneövningar med och utan datorstöd. Hemsida: http://www.nateko.lu.se/courses/exta50/.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om begrepp och metoder inom geodesi, geodetisk mätningsteknik, fotogrammetri och fjärranalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kritiskt kunna bedöma kvalitet hos geografiska data som samlats in med geodetiska och fotogrammetriska metoder.

Innehåll
Kursen omfattar geodesins grundbegrepp och definitioner, geodetiska referenssystem, kartprojektioner, transformationer, plan- och höjdmätning, beräkningsteori samt introduktion till fotogrammetri och fjärranalys.

Vidare behandlas tillämpningar av geodetisk och fotogrammetrisk mätningsteknik inom lantmäteri- och samhällsbyggnadsområdet.

Litteratur
Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik. KTH/LU/LMV 2011.
Harrie, L. (red.), 2008. Geografisk informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar. Stockholm: Formas. ISBN: 9789154060153.
Övningskompendium