Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTRODUKTIONSKURS I KINESISKA FÖR CIVILINGENJÖREREXTA35
Introductory Course in Chinese for Engineers

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: GEMA65. Alternativobligatorisk för: C2, D2, E2. Kursansvarig: Marita Ljungqvist, Språk- och litteraturcentrum, marita.ljungqvist@ostas.lu.se, Kinesiska. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Förtur ges till studenter som antagits till Kinainriktningen på C, D eller E. Kursen består av seminarier. Seminarierna omfattar 75 timmar.

Syfte
Syftet med kursen är att ge elementära kunskaper i modern rikskinesiska. Kursen är t ex lämplig som förberedelse inför utlandsstudier eller ett framtida yrkesliv där kontakter med Kina kan utgöra en del av arbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen bygger på en genomgång av rikskinesiskans fonetik, fonologi, grundläggande grammatik och skriftsystem genom läsning av enklare texter. De studerande övar sig i hörförståelse, skriftlig och muntlig framställning inom ramen för inlärt glos- och konstruktionsförråd. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och gruppövningar.

Litteratur
Materialet Grundkurs i kinesiska (kompendier) som även finns tillgängligt på en nätbaserad plattform, samt vid seminarierna utdelat material.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 1.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Delprov 1 består av skriftligt prov.

Kod: 0211. Benämning: Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Delprov 2 består av muntligt färdighetsprov samt skriftligt prov.