Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DIGITAL KOMMUNIKATION, FORTSÄTTNINGSKURSETTN01
Digital Communications, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETT055. Obligatorisk för: MWIR1. Valfri för: C4, C4ks, C4ssr, D4, D4ks, D4ssr, E4, E4f, E4ks, MFOT1. Kursansvarig: Universitetslektor Göran Lindell, goran.lindell@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETT051 Digital kommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemtyp. Godkänt projektarbete och godkänd laboration är ett krav för att få tentera. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ettn01.

Syfte
Kursens syfte är att ge mycket goda kunskaper i avancerade metoder för digital kommunikation. Kursen ger en bredd och ett djup som gör att många av de idag förekommande metoderna samt en stor del av morgondagens kan förstås.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inledning: Exempel på avancerade adaptiva digitala kommunikationsmetoder introduceras för några realistiska kommunikationslänkar.

Signalrumsbeskrivning: En geometrisk beskrivning av en kommunikationslänk presenteras. Praktiska MAP (och ML) mottagare förklaras i detalj, samt simuleringsmodeller för en komplett kommunikationslänk presenteras. Symbolfelsannolikheten för ML-mottagaren beräknas exakt för ett flertal signalkonstellationer såsom, exempelvis, PAM och QAM. Olika diversitetsmetoder förklaras och MIMO-tekniken introduceras. Sambandet mellan flervägsutbredning och en så kallad RAKE-struktur i mottagaren förklaras. Alternativa kanalmodeller och mottagarstrukturer berörs.

Kombinerad kodning och modulation: En generell tillståndsbaserad beskrivning av kodning och modulation presenteras. Fördelar och nackdelar med så kallade trelliskodade signaler studeras ur energieffektivitetssynpunkt och ur bandbreddseffektivitetssynpunkt. Jämförelser görs med Shannon's kapacitetsresultat. Principerna för moderna kommunikationssystem studeras där sändaren adapteras (bithastighet, kodning, och modulation) beroende på kommunikationslänkens kvalitet. Sekvensavkodning med Viterbi-algoritmen beskrivs. Fördelar och nackdelar med kodad OFDM förklaras. Konsekvenser av olika överföringsmedia såsom luft, metalliska ledare, och optisk fiber diskuteras och jämföres.

Fädande kanaler: Mobil kommunikation. Konsekvenser av en flervägsutbredande tidsvariabel kommunikationslänk beträffande bithastighet, bitfelsannolikhet samt kommunikationsräckvidd studeras. Kommunikationstekniska lösningar illustreras som bygger på diversitetskonceptets centrala betydelse. Tekniken med interleaving förklaras. Ett flertal vanliga fädningsrelaterade begrepp möter vi här såsom: dopplerskift, koherenstid, koherensbandbredd, multipath spread, frekvensselektivitet och Rayleighfädning.

Tillämpningsexempel: Några av följande tillämpningsexempel berörs i kursen: Mobil digital telefoni (3G, EDGE, GSM), WLAN, modem, ADSL, Bluetooth, digital TV, radar, navigering (GPS), system för övervakning.

Litteratur
Lindell, G: Introduction to Digital Communications, 2006. Kompendium.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen.

Kod: 0210. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Skriftlig rapport, muntlig presentation, samt opponering på annan grupps rapport och presentation.

Kod: 0310. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laboration. Delmomentet omfattar: Kursen har en obligatorisk laboration.