Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROGRAMVARUUTVECKLING FÖR STORA SYSTEMETSN05
Software Development for Large Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS032 och ETS312. Valfri för: C4, D4, D4pv, E4, E4pe, E4pv, F4, F4pv, I4, I4pvs, L4gi, Pi4. Kursansvarig: Docent Martin Höst, Martin.Host@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA011/EDA016/EDA017/EDAA20 Programmeringsteknik, ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik eller ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling eller annan projektkurs. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport samt deltagande i obligatoriska moment på kursen. Den gruppvisa examinationen består av en skriftlig rapport samt ett acceptanstest av gruppens levererade system. Kursen betygssätts genom en sammanvägning av projektets gemensamma resultat och studentens individuella prestationer. Omexamination sker med individuellt anpassad inlämningsuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Observera: Det mesta av den salsbundna undervisningen sker under de första fyra veckorna. Examinationen av projektet avslutas i andra veckan av nästföljande läsperiod. P.g.a. projektets karaktär krävs närvaro under alla kursveckorna. Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i projektledningsprinciper och utvecklingsprocesser samt de centrala begreppen kring projektbaserad storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Syftet är också att ge studenten erfarenheter kring de problem som uppstår i stora projekt, där många involverade aktörer och parallellt arbete skapar situationer som måste hanteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten skriftligt kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består till största delen av ett utvecklingsprojekt som genomförs i grupper om i storleksordningen 20 studenter.

Kursen fokuserar på hur man arbetar i stora projekt på ett strukturerat sätt. Man utgår från ett existerande system som ger begränsningar i arbetet. Man använder en systematisk och väldefinierad utvecklingsprocess där kravspecifikation, design och testspecifikationer är viktiga dokument som skall tas fram. I utvecklingsprocessen ingår kvalitetsutvärderingar, där projektgruppen presenterar sitt arbete. Olika roller fördelas mellan projektmedlemmarna, såsom projektledare, systemledare, interaktionsdesigners, utvecklare och testare. Som stöd till projektet agerar lärarna i olika roller såsom sektionschef, kvalitetsgranskare och experter.

Föreläsningar, övningar och datorövningar fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete. Datorövningarna och granskningsmöten är obligatoriska moment.

Litteratur
Kompendium som utges av institutionen. Ytterligare kursbok kan tillkomma.

Poängsatta delmoment

Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Projekt i grupp.

Kod: 0311. Benämning: Rapport.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.