Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
AVANCERAD TELEKOMMUNIKATIONETSN01
Advanced Telecommunication

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS190. Obligatorisk för: MWIR1. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4ks, E3, E3ks, I4, I4pvs. Kursansvarig: Professor Ulf Körner, ulf.korner@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation eller motsvarande. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt på alla tre delproven. Kursens slutbetyg utgår från betyget på den skriftliga tentamen. Väl genomförda moment på projektet kan höja (ej sänka) slutbetyget. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsn01.

Syfte
Kursen ger en djup förståelse för och gedigna kunskaper om konstruktion av avancerade system för trådlös kommunikation gällande såväl publika system (GSM, W-CDMA, LTE), som tekniker för trådlösa lokala nätverk (WLAN, Bluetooth, Ad-Hoc- och mesh-nätverk). Studenterna skall vidare ges kunskaper om hur tjänster implementeras i mobila terminaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en djup förståelse för de principer och tekniker som utgör grunden för mobil kommunikation och dess system. Kursen omfattar såväl publika system (GSM, W-CDMA, LTE), som tekniker för trådlösa lokala nätverk (WLAN, Ad-Hoc- och mesh-nätverk). Kursen ger också en insikt i hur dessa system mer och mer integreras, fördelar och nackdelar samt problem och deras lösning i samband med denna integrering.

Kursen är uppbyggd av två moduler:

* 2:a och 3:e generations mobila system, trådlösa lokala nät så kallade WLAN samt en kort orientering om mobila system bortom 3G.

* Praktisk implementering av tjänster i mobila system.

Mer detaljerat innehåller kursen följande moment:

Litteratur
Schiller, J. Mobile Communications, 2nd edition. Addison-Wesley 2003. ISBN: 0-321-12381-6
Artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Implementering av tjänster i mobila terminaler.