Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERNETPROTOKOLLETSF10
Internet Protocol

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS110 och ETSF05. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4ks, E4, E4ks, MWIR2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Jens A Andersson, jens_a.andersson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen och laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Undervisningsformer: Föreläsningar, eventuellt övningar, laborationer. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsf10.

Syfte
Kursen syftar till att förse studenterna med fördjupade kunskaper, teoretiska såväl som tillämpade, om funktionen samt uppbyggnaden hos de mest centrala protokollen som bygger upp Internet. Man skall speciellt erhålla en djupare teknisk förståelse om:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innebär fördjupade studier av IP-nätverksteknologi. Inlärningsmomenten är av teoretisk såväl som praktisk karaktär (i första rummet föreläsningar och laborationer). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om datorkommunikation i allmänhet och TCP/IP-sviten i synnerhet, och går speciellt djupare in på olika typer av transportprotokoll och routing/vägvalsprinciper.

Litteratur
Forouzan, B. "Data Communications and Networking", 4th ed., McGrawHill, ISBN: 0072967757

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0210. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Laborationer i Internetprotokoll.