Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INGENJÖRSPROCESSEN FÖR PROGRAMVARUUTVECKLING - EKONOMI OCH KVALITETETSF01
Software Engineering Process - Economy and Quality

Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: C3, D3. Kursansvarig: Universitetslektor Dietmar Pfahl, dietmar.pfahl@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik. Förutsatta förkunskaper: Grundkurs i matematisk statistik. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Rapporter från projektarbete bedöms och betygsätts för projektgruppen. Skriftlig tentamen individuellt. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbete och skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Föreläsningar ger en översikt över litteraturen som en hjälp för självstudier. Övningar ger erfarenhet från arbete med tekniker från stegen i utvecklingsprocessen. Hemsida: http://cs.lth.se/etsf01.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten kunskaper om ekonomiska aspekter på utvecklingsprojekt, samt kunskap om kvalitetsarbete på organisationsnivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Bob Hughes & Mike Cotterell: Software Project Management. Mc Graw Hill 2009. ISBN 9780077122799
Ytterligare material som anvisas av institutionen

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Rapporter från projektarbete bedöms och betygsätts för projektgruppen.

Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyget på hela kursen ges av en sammanvägning mellan projektarbete och reslutatet på den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen individuellt.