Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROGRAMVARUTESTNINGETS200
Software Testing

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: C4, C4da, D4, D4pv, E4, E4pv, F4, F4pv, I4, I4pvs, Pi4, Pi4pv. Kursansvarig: Prof. Per Runeson, per.runeson@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: Någon av ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik, ETS140 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling, ETS141 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling, ETS160 Metodik för programvauutveckling eller ETS032 Programvauutveckling för stora system. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Fördjupningsarbetet i grupp betygssätts i betygsskalan G/VG. Både rapport och muntlig presentation krävs för godkänt resultat. Genomförda och rapporterade laborationer, parvis. Skriftlig tentamen individuellt. Slutbetyget (U/3/4/5) ges av en sammanvägning mellan fördjupningsarbetets betyg och poängtalet på tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Obligatoriska moment: projekt, laborationer, presentationer, rapporter. Hemsida: http://cs.lth.se/ets200.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande och fördjupade kunskaper i inom programvarutestning i storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Kursen syftar till teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk tillämpning. Kursen syftar också till att lära studenten att söka och värdera kunskap vid forskningsfronten inom testområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Verifieringsaktiviteter i hela utvecklingscykeln

Typer av verifiering

Verifieringstekniker

Test management

Undervisningsformer
Föreläsningar ger en översikt över litteraturen som en hjälp för självstudier.
Laborationer ger övning på att tillämpa olika testtekniker.
Fördjupningsarbete innebär gruppvis litteratursökning, analys och presentation.

Litteratur
Burnstein, I: Practical Software Testing - a process orientied approach. Springer-Verlag, ISBN 0-387-95131-8.
Kompendium och artiklar som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Programvarutestning.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Fördjupningsarbetet i grupp betygssätts i betygsskalan G/VG. Både rapport och muntlig presentation krävs för godkänt resultat. Genomförda och rapporterade laborationer, parvis. Skriftlig tentamen individuellt. Slutbetyget (U/3/4/5) ges av en sammanvägning mellan fördjupningsarbetets betyg och poängtalet på tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0204. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fördjupningsarbetet i grupp betygssätts i betygsskalan G/VG. Både rapport och muntlig presentation krävs för godkänt resultat. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.