Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KOMMUNIKATIONSSYSTEMETS130
Communication Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EITF25. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Jens A Andersson, jens_a.andersson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Prestationsbedömning: Examinationen består av en tentamen samt en skriftlig och en muntlig rapport som avslutning på fördjupningsstudien. Tentamen kan ge betyget 3 eller 4 vilket också blir betyget på kursen. Den student som erhåller mycket gott resultat både på tentamen och betyget 4 på fördjupningsstudien kan vid en muntlig tentamen omfattande bakgrundsmaterialet för fördjupningsstudien erhålla betyget 5 på kursen. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets130.

Syfte
Kursen är en introduktion till ämnet dator- och telekommunikation. Dessutom är den ett praktiskt exempel på hur en kurs på LTH kan vara uppbyggd och därmed en introduktion till studierna på programmet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en introduktion till ämnet dator- och telekommunikation. Som exempel på kommunikationsnät används genomgående Internet på lokal, regional och global nivå; den lokala nivån exemplifieras framför allt med Ethernet. Kursen utgår från det alla har kunskap om vad avser datorkommunikation - en dator ansluter till en annan dator via en sladd och ett uttag i väggen eller en kommunikationsutrustning. Steg för steg införs nya komponenter som är nödvändiga för lokal kommunikation mellan flera datorer, till vad som är nödvändigt för global kommunikation via flera kommunikationsnät, av olika typ och med olika protokoll. Mer detaljerat innehåller kursen följande moment:

Litteratur
Kihl Palm, M: Datakommunikation - En inledande översikt. Studentlitteratur 2006. ISBN: 91-44-00817-1
Artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Den skriftliga tentamen kan ge betyget 3 eller 4. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen. För att få betyget 5 på kursen krävs godkänt på frivillig muntlig tentamen på fördjupningsuppgiften samt minst 85 % av maximal poäng på den skriftliga tentamen.

Kod: 0207. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborativa moment att utföras i grupp.

Kod: 0307. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapport bedöms. Projektet kan ge betyget 3 eller 4. Delmomentet omfattar: Skriftlig och muntlig rapport om företeelse inom ämnesområdet.