Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KÖSYSTEMETS075
Queuing System

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS010, ETS020 och ETS055. Obligatorisk för: C3, D3. Valfri för: E3, E3ks. Kursansvarig: Universitetslektor Göran Lindell, goran.lindell@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: FMS012 Matematisk Statistik., kunskaper motsvarande Kommunikationssystem (ETS130) eller Datorkommunikation (ETS052). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen av problemlösningstyp. Laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets075.

Syfte
Kursens syfte är att ge en introduktion till metoder för att förutsäga realtidsegenskaper hos betjäningssystem, i synnerhet för telekommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar realtidsegenskaper hos telekommunikationssystem. Studenter lär sig metoder för att beräkna och simulera prestanda för system och får därmed också möjligheter att dimensionera och optimera system.

Kursen ger en översikt över den elementära köteorin, könätsteorin och introducerar diskret händelsesimulering. I köteorin behandlas metoder för att beräkna svarstider och spärrsannolikheter. Inom könätsteorin studeras Jacksonnät. Diskret händelsesimulering i ett generellt programspråk (Matlab) gås igenom och tillämpas.

Litteratur
Körner, Ulf: "Köteori"
Övningskompendium.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Problemlösning.

Kod: 0204. Benämning: Laboration, fördjupningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer.