Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DATORKOMMUNIKATIONETS052
Computer Communication

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EITF25, ETS055 och ETSF05. Obligatorisk för: D2, E3. Valfri för: F4, I4, Pi4. Kursansvarig: Johan Karlsson, johan.karlsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar såväl beskrivande uppgifter som problemlösningar. Laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets052.

Syfte
Kursen ger grundläggande förståelse för principer och uppbyggnad av system för datorkommunikation, datanät och distribuerade system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en bred översikt över de principer och tekniker som utgör grunden för dagens kommunikationssystem. Som exempel på kommunikationsnät används genomgående Internet på lokal, regional och global nivå; den lokala nivån exemplifieras framför allt med Ethernet. Kursen behandlar nätkomponenter som är nödvändiga både för lokal och global kommunikation mellan flera datorer. Komponenternas funktion och samspel beskrivs, liksom vad som är nödvändigt för global kommunikation via flera kommunikationsnät, av olika typ och med olika protokoll. Mer detaljerat innehåller kursen följande moment:

Litteratur
Forouzan B: Data Communications and Networking, 4th edition. McGraw-Hill.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen. Frivilliga duggor. Övrigt: Under kursen gång ges frivilliga duggor vilka ger bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Bonuspoängen är giltiga till nästkommande års kurs startar.

Kod: 0204. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer i datorkommunikation. Delmomentet omfattar: Laborationer.