Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KANALMODELLERING FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATIONETIN10
Channel Modelling for Wireless Communication

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETI085. Obligatorisk för: MWIR1. Valfri för: C4, C4ks, D4, E4, E4ks, MSOC1. Kursansvarig: Universitetslektor Fredrik Tufvesson, fredrik.tufvesson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETI031 Radio, ETT051 Digital kommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen (muntlig eller skriftlig, 5 timmar) + godkända laborationer. Studentens prestation bedöms på två sätt. Studenten skall klara av kursens laborativa moment, vilket består av att i mindre grupp, vid två tillfällen, analysera och utvärdera olika egenskaper hos radiokanalen och skriva en rapport om detta. Det andra och betygssättande momentet är en tentamen bestående av såväl teoretiska frågor som problemlösning. Denna tentamen kan både vara skriftlig och muntlig, inlämnade rapporter på samtliga laborativa moment är ett krav för att få delta i tentamen. Föranmälan krävs för omtentamen. Övrigt: Obligatorisk för: Int.master i trådlös kommunikation. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin10.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en genomgripande genomgång av den trådlösa kanalens egenskaper. Detta inkluderar förståelse av underliggande fysiska utbredningsmekanismer, mätning av kanalegenskaper och metoder för att modellera dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Molisch A F: Wireless Digital Communications. John Wiley & Sons Ltd, 2005. ISBN 0-470-84888-X