Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
IMMATERIALRÄTTETI280
Intellectual Property Right Management (IPR)

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MSOC1. Alternativobligatorisk för: E2. Valfri för: B4, C4, D4, F4, I4, K4, M4, MNAV1, MWIR1, N4, Pi4. Kursansvarig: Professor Peter Nilsson, Peter.Nilsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges i en svensk- och en engelskspråkig variant, varav den svenska varianten ges på kvällstid. Undervisningen ges av externa föreläsare. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti280.

Syfte
Ekonomierna i Europa, Nordamerika samt vissa stater i Ost-Asien är under förvandling från varuproducerande industriella ekonomier till kunskapsekonomier baserade på bioteknik, informationsteknologi, upplevelseindustri samt design, där kunskap har ersatt varor som produkter i en globaliserad ekonomi. Det legala skyddet benämns immaterialrätt (eller på engelska, Intellectual Property Rights). Kunskaper om skyddet, omfattning och tillämpning, är förutsättningen för att upphovsmannen och företaget ska kunna dra ekonomisk nytta av ett specifikt kunnande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med en översikt över den svenska, europeiska och amerikanska immaterialrättens systematik, och rättskällor samt hur dessa rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas reglerna om det legala skyddet för kunskap ur så väl ett europeiskt som amerikanskt perspektiv. I några hänseenden behandlas även reglerna i Japan och Kina. Kursens tyngdpunkt ligger på immaterialrätten eftersom immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i ett företag och är samtidigt ett allt viktigare konkurrensmedel, men även närstående rättigheter behandlas såsom sekretessregler, marknads- och konkurrensrätt. Immateriella resurser är patent, arbetstagares intellektuella prestationer, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, inklusive datorprogram och databaser, kretsmönsterskydd, skyddet för kännetecken, samt skyddet för formgivning. Kursen behandlar även juridiska problem som sammanhänger med kommersialisering av immaterialrättigheter genom licensavtal.

Litteratur
Pia Valentina Rehncrona
"Immaterialrättens grunder"
Studentlitteratur
Isbn nr 978-91-44-02967-2
Per Jonas Nordell.
"Marknadsrätt för juridisk översiktskurs."
Norstedts juridik
Övrigt material kommer att läggas ut på http://www.eit.lth.se/kurs/eti280
.