Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DSP-DESIGNETI180
DSP-design

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: D4, D4dpd, E4, E4dpd, E4ssr, MSOC1. Kursansvarig: Professor Viktor Öwall, viktor.owall@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling eller ETI265 Signalbehandling i multimedia eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar och ETI130 Digital IC-konstruktion. Prestationsbedömning: Kursen har 3 delar som garanterar betyget 3: hemuppgifter som redovisas av studenterna i seminarieform, en konstruktionsuppgift med flera delar, som skall ge en samlad bild av kursens olika moment samt en artikelstudie. Godkänt på dessa. För högre betyg krävs en tentamen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti180.

Syfte
Digital signalbehandling är ett område som blir allt viktigare i många produkter och system idag. När algoritmer inom detta område skall implementeras finns det ett stort antal möjliga alternativ beroende på krav angående till exempel realtid och effektförbrukning. Kursen skall ge studenterna en förståelse för hur olika implementeringsalternativ påverkar prestanda, flexibilitet och inte minst tid och kostnad för konstruktionsarbetet.

Kursens övergripande mål är att lära ut systematiskt konstruktionsarbete av digitala signalprocessorer. Huvuddelen av kursen är inriktad mot att ge studenterna förståelse för konstruktion av tillämpningsspecifika arkitekturer utifrån en algoritmspecifikation och ett givet antal konstruktionsparametrar såsom beräkningskapacitet, effektförbrukning, kiselyta, etc.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Digital signalbehandling är ett område som är starkt expansivt och som kommer in i de flesta moderna system. Exempel på sådana system är mobil kommunikation, MP3/CD/DVD-spelare och medicinsktekniska system såsom pacemakers och hörapparater och exempel på vanliga algoritmer är olika former av kodning, filtrering och bildigenkänning. Ofta har man ett behov av att signalbehandlingen skall utföras i realtid och möjligheterna försvinner då i många fall att utföra detta i en vanlig dator. Standardprocessorer är utvecklade för att passa ett vitt applikationsområde och ger därmed ett stort användningsområde och stor flexibilitet. För många applikationer kan dock krav på snabbhet eller låg effektförbrukning kräva specialanpassade processorarkitekturer med hög prestanda.

Denna kurs kommer att ge inblick i hur man från en algoritm kommer fram till en lösning som passar givna krav. Tyngdpunkten kommer att ligga på design av specialanpassade arkitekturer som kan implementeras på antingen rekonfigurerbar hårdvara, t.ex. FPGA, eller specialutvecklade kretsar, så kallade ASICs. Standardprocessorer och deras relation till andra lösningar kommer också att diskuteras. Olika delar är:

Litteratur
Parhi K K: VLSI Digital Signal Processing Systems: Design and Implementation, John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-24186-5.