Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ACCELERATORER, PARTIKLAR OCH FÄLTETEN15
Accelerators, Particles and Fields

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETI015. Valfri för: E4, E4hn, F4aft, F4, Pi4. Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, Anders.Karlsson@eit.lth.se och Universitetslektor Richard Lundin, Richard.Lundin@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: En av grundkurserna i elektromagnetisk fältteori dvs en av kurserna ETE055, ETEF01 och ESS050. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter som endast kan göras under kursens gång. Övrigt: Kursens innehåll kopplar till verksamheterna vid MAX-lab och ESS. Kursen kan fritt kombineras med de övriga fortsättningskurserna i elektromagnetisk fältteori dvs med ETEN05 Elektromagnetisk vågutbredning, ETEN10 Antennteknik och ETEN01 Mikrovågsteori. Hemsida: http://www.eit.lth.se.

Syfte
Teknologen skall uppnå fördjupade kunskaper i elektrodynamik. Teknologen skall tillägna sig kunskaper och färdigheter som är användbara vid yrkesverksamhet inom områden där elektrodynamik spelar en viktig roll.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Beskrivning av verksamheterna vid MAX-lab och ESS, beräkning av partikelbanor i elektromagnetiska fält, styrning av laddade partiklar, synkrotronljus, fältet alstrat av en rörlig laddad partikel, Cherenkovstrålning, transformation av fält mellan inertialsystem, relativitetsteori, supraledning, speglingsmetoder, lagringsringar för elektroner, linjära acceleratorer, numerisk beräkning med finita element program.

Litteratur
Griffiths D J, "Introduction to Electrodynamics", Prentice Hall. Studiematerial som delas ut under kursens gång.