Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ELEKTROMAGNETISK VÅGUTBREDNINGETEN05
Electromagnetic Wave Propagation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETE071. Valfri för: E4, E4f, E4hn, F4, F4f, F4tf, MFOT1, Pi4, Pi4bs. Kursansvarig: Professor Daniel Sjöberg, daniel.sjoberg@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller ETI015 Elektromagnetisk fältteori FK eller ETE055/ETEF01/ESS050 Elektromagnetisk fältteori. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs slutförda och godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete. Dessa kan endast göras under kursens gång. För högre betyg krävs enskild tentamen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eten05.

Syfte
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i de grundläggande principerna för elektromagnetisk vågutbredning i linjära kontinuerliga medier, samt att tillämpa numeriska metoder för att lösa vågutbredningsproblem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Konstitutiva relationer och olika modeller. Energisamband. Tidsharmoniska fält. Plana vågor, polarisation. Vågutbredning i komplexa material (isotropa, anisotropa, gyrotropa, bi-isotropa). Reflektion och transmission i två och tre dimensioner. Strålknippen och paraxiala approximationen. Vågutbredning i inhomogena material. Numeriska metoder t.ex. finita differensmetoder och raytracing.

Litteratur
Sophocles J, Orfanides: Electromagnetic Waves and Antennas (in English).
All litteratur finns tillgänglig via kursens hemsida.