Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MIKROVÅGSTEORIETEN01
Microwave Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETE091. Valfri för: E4, E4f, E4hn, F4aft, F4, F4f, F4hn, MFOT1. Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, anders.karlsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller Elektromagnetisk fältteori (ETE055, ESS050, ETEF01). Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och projekt. Dessa kan endast göras under kursens gång. För betyg fem krävs godkänt på muntlig tentamen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eten01.

Syfte
Kursen behandlar dels fysiken bakom kommunikation via optiska fibrer, transmissionsledningar och vågledare och dels den mikrovågsteknik som används i acceleratorer. Många av tillämpningarna är hämtade från de acceleratorer som kommer att användas i MAX IV och ESS. Kursen ger de elementära grunderna för de analytiska och numeriska metoder som används inom mikrovågstekniken. I laborationen ges studenten färdighet i användandet av nätverksanalysatorn. Genom inlämningsuppgifter och projekt får studenten erfarenhet av omfattande tillämpade problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Områden som behandlas är: transmissionsledningar (twisted pair, koaxialkabel), Smith-diagram och S-matrisen, separationsmetoden, hålrumsvågledare, resonanskaviteter, koppling mellan accelerande partiklar och elektromagnetiska fält, optiska fibrer, komponenter inom optronik, periodiska strukturer, nätverksanalysatorn och finita elementmetoden.

Litteratur
Karlsson A, Kristensson G: Microwave theory. LTH 2009