Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KRETS- OCH MÄTTEKNIK, FORTSÄTTNINGSKURSETEF15
Circuits and Measurements, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IEA2. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: Obligatoriska delar samt godkänd tentamen del1 av Krets och mätteknik ETE604. Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkända skriftliga tentamina, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer. Högre betyg avgörs via de skriftliga tentamina. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etef15.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom elektrotekniken. Kunskaperna knyts till lösning av teoretiska problem och laborativa inslag med stark anknytning till näringslivet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Alfredsson.A. Rajput R.K. Elkretsteori. Liber 2009. ISBN 978-91-47-093
43-4.