Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KRAFTELEKTRONIKETEF10
Power Electronics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IEA2. Kursansvarig: Per Karlsson, per.karlsson@iea.lth.se, Industriell elektroteknik och automation. Förkunskapskrav: Obligatoriska delar samt godkänd tentamen del1 av Krets och mätteknik ETE604. Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkända skriftliga tentamina, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer. Högre betyg avgörs via de skriftliga tentamina. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge kunskap om elektroniska komponenter och system, som används i elkrafttekniken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Williams, BW: Power Electronics - Devices, Drivers, Applications and Passive Components.2006. ISBN 978-0-9553384-0-3.