Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ELENERGITEKNIKETEF05
Power Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EIE602. Obligatorisk för: IEA2. Kursansvarig: Per Karlsson, per.karlsson@iea.lth.se, Industriell elektroteknik och automation. Förkunskapskrav: Obligatoriska delar samt godkänd tentamen del1 av Krets och mätteknik ETE604. Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkända skriftliga tentamina, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer. Högre betyg avgörs via de skriftliga tentamina. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om produktion och distribution av elenergi samt kunskap om allmän uppbyggnad av låg och högspänningsanläggningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Elkrafthandboken: Elkraftsystem 1. Liber 2003. ISBN: 978-91-47-05176-2
samt utdelat material.