Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KRETS- OCH MÄTTEKNIKETE604
Circuits and Measurements

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETE602 och ETE603. Obligatorisk för: IDA1, IEA1. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkända skriftliga tentamina, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer inklusive en laborationsrapport. Högre betyg avgörs via de skriftliga tentamina. Slutbetyg = heltalsdelen av (3,5 x delbetyg 1 + 4 x delbetyg 2 ) / 7,5, dock högst 5,0. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/rolf/Krets_1/.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskap om grundläggande elektriska komponenter och samband i elektrisk kretsteori. Kunskaperna knyts till lösning av teoretiska problem och laborativa inslag med stark anknytning till verkligheten.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Del likström:

Del växelström:

Litteratur
Alfredsson, A & Rajput, R.K: Elkretsteori. Liber. ISBN: 978-91-47-09343-4.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Krets- och mätteknik, del 1.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Avsnitt i kursen som berör likström.

Kod: 0208. Benämning: Krets- och mätteknik, del 2.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Avsnitten i kursen som berör växelström.