Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORIETE055
Electromagnetic Field Theory

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ESS050 och ETEF01. Obligatorisk för: F3. Kursansvarig: Christian Sohl, christian.sohl@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys. FMA420 Linjär algebra. FMFF01 Vektoranalys. FMA021 Kontinuerliga system. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ete055.

Syfte
Kursens syfte är att ge en sammanhängande beskrivning av såväl grundläggande teori som tillämpningar inom elektromagnetisk fältteori. Stor vikt kommer att läggas på fysikalisk insikt kopplat med användandet av matematiska modeller. Kursen avser också att belysa de vitt spridda tillämpningarna av den elektromagnetiska fältteorin såsom optik, elektronik, kommunikationsteknik, kemi och biologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Repetition av elektrostatiska fält. Magnetostatiska fält. Vektorpotentialen. Magnetisering. Induktionslagen. Maxwells fältekvationer. Elektromagnetiska vågor. Antenner.

Litteratur
Griffiths, D J: Introduction to Electrodynamics. Prentice Hall 1999.ISBN0-13-919960-8
Karlsson, A: Exempelsamling Elektromagnetisk fältteori