Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ELENERGITEKNIKESSF15
Electrical Engineering

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ESS060. Obligatorisk för: E3. Valfri för: W4es. Kursansvarig: Universitetslektor Olof Samuelsson, Olof.Samuelsson@iea.lth.se, Industriell elektroteknik och automation. Förutsatta förkunskaper: ESS010 Elektronik och ESSF01 Analog Elektronik eller liknande. Prestationsbedömning: Två laborationer med godkända förberedelseuppgifter samt två godkända skriftliga deltentamina under kursens gång ger betyget 3. För högre betyg eller om någon deltentamen är underkänd krävs skriftlig sluttentamen. Hemsida: http://www.iea.lth.se/et.

Syfte
Kursen syftar till att ge baskunskaper i elenergiteknik och dess användning i samhället. Den syftar till att på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och förklara teknik och system för generering, överföring och användning av elektrisk energi samt modellbyggnad av dessa.

Relation till andra kurser inom obligatoriet i elektroteknik

Kursen har tydliga kopplingar till Elektromagnetisk fältteori vad gäller elektriska maskiners funktionsprincip, till Elektrisk mätteknik vad gäller mätning av både elektriska och icke elektriska storheter samt till Analog elektronik vad gäller system för styrning och elektrisk effektomvandling, och dessutom anknyter till kursen Komponentfysik genom användandet av krafthalvledare.

Kursen elenergiteknik har stor relevans för en hållbar utveckling: Elektrisk energi är den för vårt välstånd viktigaste energiformen. Kursen beskriver generering, överföring och användning av el samt lösningar för att minimera energikonsumtion och miljöpåverkan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Alaküla M, Gertmar L, Samuelsson O: Elenergiteknik, KFS AB.