Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ELEKTRONIKPROJEKT OCH HÅLLBAR UTVECKLINGESSF05
Project in Electronics and Sustainable Development

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ESS081. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Universitetslektor Monica Almqvist, monica.almqvist@elmat.lth.se och Universitetslektor Olof Samuelsson, olof.samuelsson@iea.lth.se, Elektrisk mätteknik. Prestationsbedömning: Godkänd dugga om hållbar utveckling, miljöposter, skriftlig projektrapport och muntlig projektpresentation. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (E-spåret). Se E-programmets hemsida för en detaljerad beskrivning av hela blocket. Hemsida: http://www.iea.lth.se/ephu.

Syfte
Som avslutning på obligatoriet i elektroteknik genomförs en projektkurs. Kursen ska ge den överblick över området elektroteknik som en ingenjör behöver och självförtroendet att kunna använda sina samlade kunskaper i ett projektarbete som innefattar konstruktion och analys. Kursen ska ge övning i att arbeta i grupp, i muntlig framställning och i rapportskrivning. Kursen ska ge kunskap om allvarliga långsiktiga miljöproblem och miljöarbete i företag. Kursdeltagarna ska ges tillfälle att reflektera över samt diskutera dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I början av läsperiod vt1 formeras arbetsgrupper om ca fyra teknologer vardera. Varje arbetsgrupp väljer en projektuppgift. Arbetsgrupperna handleds av lärare från ESS-kurserna elektronik, analog elektronik, komponentfysik, digital signalbehandling, elektromagnetisk fältteori, elenergiteknik och mätteknik.

I slutet av läsperiod vt 1 ska varje arbetsgrupp ha ett projektmöte med handledare där konstruktionsuppgiften är definierad och tidplan redovisas.

Under läsperiod vt 2 genomför arbetsgruppen sin konstruktionsuppgift, vilken dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt i konferensform.

Under läsperiod vt 2 ges föreläsningar under teman relaterade till främst hållbar utveckling såsom globala miljöfrågor, klimat och naturresurser.

Litteratur
G. Persson, G. Olsson, M. Alakula. Teknisk rapportskrivning.
Material om hållbar utveckling i form av föreläsningsanteckningar och källor på internet.