Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROJEKT I ELEKTRO- OCH INFORMATIONSTEKNIKEITN35
Advanced Course in Electrical and Information Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C5, D5, E5, F5, I4, I5pvs, MFOT1, MNAV1, MSOC1, MWIR2, N5, Pi5. Kursansvarig: Studierektor, Daniel Sjöberg, daniel.sjoberg@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: För civilingenjörsstudenter: minst 120hp avklarade. För masterstudenter: minst 45hp avklarade. Förutsatta förkunskaper: Grundkurs i motsvarande ämne. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering. Övrigt: En individuell studieplan beslutas av examinator. Kursen ges med särskild inriktning för I-programmet under ht2, med industriella tillämpningar. Hemsida: http://www.eit.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i något ämnesområde inom Elektro- och informationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Vetenskapliga originalartiklar eller annan litteratur med anknytning till det valda arbetet.