Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERNET INUTIEITN30
Internet Inside

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EIT150. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4is, D4ks, E4, E4ks. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Cedervall, mats.cedervall@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EDA011/EDA016 Programmeringsteknik. Förutsatta förkunskaper: Vana att arbeta självständigt, samt en eller flera av kurserna ETS051 Datorkommunikation, ETS150 Datakommunikation, EDA050 Operativsystem, EDA040 Realtidsprogrammering, FRT031 Realtidssystem, ETS032 Programvaruutveckling för stora system, EDA061 Objektorienterad modellering och design, EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer, EDI021/EDI022 Digitala projekt, ETT051 Digital Kommunikation. Urvalskriterier: Urval görs med utgångspunkt från de som har flest poäng från kurserna under rubriken Förutsatta förkunskaper, med förbehållet att endast en av kurserna EDA040 och FRT031 räknas. Prestationsbedömning: Föreläsningsnärvaro tillsammans med ett godkännande av laboration 6, som innehåller tidigare laborationer, ger godkännande av kursen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn30.

Syfte
Syftet med kursen är att illustrera utvecklingsarbete med inbyggda system. Studenterna får integrera kunskaper från flera kurser inom programmering och kommunikation genom ett självständigt arbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa prov på insikt om möjligheter och begränsningar med inbyggda system

Innehåll
Kursen är inriktad på en protokollstack för datakommunikation, speciellt TCP/IP. En webbserver realiseras i kursen. All programmering sker i C++.

Kursen innehåller sex obligatoriska laborationer.

Litteratur
Stevens W R: TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, Addison-Wesley. ISBN 0-201-63346-9