Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROJEKT I TRÅDLÖS KOMMUNIKATION, DEL 2EITN20
Project in Wireless Communication, Part 2

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MWIR2. Valfri för: E5. Kursansvarig: Fredrik Rusek, fredrik.rusek@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: Projekt i trådlös kommunikation, del 1, ETI031 Radio, ETT051 Digital kommunikation, ETI051 Radiosystem. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter (projektrapport) och muntlig presentation. Övrigt: Obligatorisk för: mastersprogrammet i trådlös kommunikation. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn20.

Syfte
Syftet med kursen är att i projektform ge en sammanhängande bild av hur de olika komponenterna i ett trådlöst kommunikationssystem fungerar och samverkar. Studenten ska kunna simulera ett kommunikationssystem uppbyggt av delblock innefattande såväl det fysiska lagret som grundläggande kontrollmekanismer. Därigenom ska också en god förståelse skapas för hur man kan simulera prestanda och verifiera funktionen och prestanda hos kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består till största delen av ett simuleringsprojekt där studenterna i grupp analyserar, implementerar, simulerar och testar ett kommunikationssystem. Projektet kräver att kunskaper från andra närliggande kurser kombineras och innebär studier av rekommenderad litteratur, sökande av externa kunskapskällor, implementering, simulering och testning. Föreläsningar och övningar fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete.

Vid kursens slut skall projektet redovisas såväl skriftligt som vid en muntlig presentation/demonstration.

Litteratur
Projektbeskrivning, vilken innehåller lista på (projektberoende) rekommenderad litteratur, delas ut av institutionen.