Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERNET - TEKNIK OCH APPLIKATIONEREITF25
Internet - Techniques and Applications

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS052 och ETS130. Alternativobligatorisk för: I3. Valfri för: F4, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Anders Ardö, anders.ardo@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: Datorerfarenhet och studievana motsvarande 1 års universitetsstudier. Prestationsbedömning: Examination sker genom aktivt deltagande i workshops, godkända laborationer, elektroniska inlämningsuppgifter och skriftlig hemexamen. Betyget sätts genom en sammanvägning av resultaten på inlämningsuppgifter och hemexamen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf25.

Syfte
Ge en grundläggande introduktion till Internet och datorkommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå grunderna i hur datorer kommunicerar

Känna till de vanligaste Internetprotokollen

Ha kunskap om Internetapplikationer som t.ex. Web och media-servers

Vara orienterad om säkerhetsrisker

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna använda Internet applikationer

Göra enkla Web sidor

Kunna använda verktyg för att analysera ethernet baserade kommunikationsprotokoll

Göra enklare säkerhetsvärderingar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Vara förtrogen med Internet's kommunikationsarkitektur och protokoll

Vara orienterad om vanliga Internet applikationer som Web

Känna till säkerhetsrisker

Innehåll
Föreläsningarna behandlar följande Internetrelaterade ämnen

Kommunikationsarkitektur och protokoll

Säkerhetsaspekter

Applikationer som t.ex. Web och mediaservers

Standarder

Litteratur
M. Kihl, J.A. Andersson: 'Internet', Studentlitteratur 2008, ISBN 978-91-44-04029-5
ELLER
B.A. Forouzan: 'Data Communications and Networking', 4th ed., McGraw-Hill 2007, ISBN 978-007-125442-7
Artiklar och dokument från Webben.
Kursnoter och laborationer.