Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DATORARKITEKTUREITF20
Computer Architecture

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EIT090. Valfri för: C4, D4, D4dpd, D4is, E4, E4dpd, F4, MSOC1. Kursansvarig: Universitetslektor Anders Ardö, Anders.Ardo@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EIT070 Datorteknik. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen, elektroniska inlämningsuppgifter och laborationer. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf20.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha lärt sig ”trade-offs” i skapandet av datorsupport för problemlösning.

Innehåll
Kursen ger en beskrivning av hur olika enheter i ett datorsystem fungerar och är uppbyggda. Bland annat beskrivs funktion och uppbyggnad hos RISC-processorer baserade på pipelining, olika problem som detta medför, samt olika hårdvaru- och programvarumässiga lösningar på dessa problem. Vidare beskrivs konstruktion och funktion hos cacheminnen, virtuella minnen och andra systemkomponenter. Kursen belyser även alternativa konstruktionsprinciper för att skapa en grundläggande förståelse för uppbyggnaden och prestanda för moderna datorarkitekturer. Ett viktigt inslag i kursen är de metoder vi använder för att kvantitativt utvärdera prestandan hos olika konstruktionsalternativ. I sammandrag täcker föreläsningarna:

Litteratur
Hennesy, J L, Patterson, D A: Computer Architecture – A Quantitative Approach. 4th edition.
Morgan Kaufmann Publishers Inc 2006.ISBN: 978-0-12-370490-0.
Artiklar och document från Webben.
Kursnoter och laborationer.