Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DIGITALA PROJEKTEITF11
Digital Systems, Project Laboratory

Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EITF10. Alternativobligatorisk för: I3. Kursansvarig: Bertil Lindvall, bertil.lindvall@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Prestationsbedömning: För betyget Godkänd krävs godkänt på följande fyra moment: Slutkonstruktion. Skriftlig dokumentation. Muntlig redovisning. Fullgjord opposition. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf11.

Syfte
Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Boolesk algebra. Tillstånd är ett viktigt begrepp för konstruktion av digitala system. Synkrona sekvensnät introduceras för att realisera beteendet i tillståndsgraferna.

Digitala komponenter: Avkodare, minnen, AD- och DA-omvandlare, processorer, parallellport och serieport, programmerbara kretsar.

En förteckning med förslag till uppgifter kommer att finnas. Huvuddelen av kursen består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion. Vid kursens början hålls föreläsningar och laborationer med genomgång av belysande konstruktionsuppgifter, samt allmänna praktiska råd. Därefter tilldelas varje grupp en arbetsplats med alla erforderliga verktyg och instrument, som fritt disponeras under hela kursen. Under kontorstid finns handledare tillgänglig för frågor och diskussion.

Litteratur
Handböcker och komponentkataloger finns tillgängliga på institutionen.