Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTRODUKTION TILL MEDICIN OCH TEKNIKEITA01
Introduction to Biomedical Engineering

Antal högskolepoäng: 12. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: BME1. Kursansvarig: Universitetslektor Martin Stridh, martin.stridh@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Prestationsbedömning: Duggor i mitten av läsperioderna. Projekt (2p) i sista läsperioden. Övningen i veckan är obligatorisk (och är något av räkneövning, seminarie, gruppdiskussion eller studiebesök). Övrigt: Kursen ges tillsammans av institutionerna Elektro- och Informationsteknik (Martin Stridh), Elektrisk mätteknik (Magnus Cinthio) och Byggvetenskaper (Ingrid Svensson). Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eita01.

Syfte
Kursens syftar till att introducera viktiga områden, begrepp och metoder inom medicinsk teknik såväl som att skapa förståelse för de möjligheter och utmaningar som är förknippade med mätning, analys och påverkan av fenomen i människokroppen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Enderle J., Blanchard S.M., Bronzino J., "Introduction to Biomedical Engineering, Second Edition", Academic Press, 2005, ISBN-10: 0122386620.