Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DATORTEKNIKEIT070
Computer Organization

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: C3, D2, E2. Valfri för: F2, I4, Pi4. Kursansvarig: Professor Jan Eric Larsson, janeric@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: EDA011, EDA016 eller EDA017 Programmeringsteknik. Prestationsbedömning: Examination sker genom fyra datorlaborationer samt skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eit070.

Syfte
Kursens syfte är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå och hårdvarunivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå ett datorsystems funktion och dess ingående delar

Förstå samspelet mellan hårdvara, maskinspråk och högnivåspråk

Förstå realtidsproblem och kommunikation med omvärlden

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Ha viss färdighet och erfarenhet i programmering på maskinspråksnivå

Kunna göra och analysera enkla designer av system där datorsystem används som systemkomponenter

Kunna analysera och utvärdera olika lösningar för programmering på maskinspråksnivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa prov på insikt om möjligheter och begränsningar med Datorteknik

Innehåll
Kursen ger en introduktion till grunderna för hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå. Bland det som gås igenom är datarepresentation, grundläggande datoraritmetik, ett datorsystems beståndsdelar och funktionssätt samt grundläggande programmeringstekniker på maskinspråksnivå och vilket hårdvarustöd dessa behöver (olika adresseringsmetoder, stack, subrutiner och avbrott). På laborationerna används ett enkelt datorsystem där man kan undersöka programexekvering, felsökning samt olika former för kommunikation med omvärlden i realtid.

Litteratur
Brorsson M: Datorsystem: program- och maskinvara, Studentlitteratur, 1999 eller Patterson, Hennessey: Computer Organization and Design, 2 nd edition, Morgan Kaufman 1998.
Laborationshandledning samt kopior på OH-bilder använda på föreläsningarna.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0210. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig genomgång under laborationens genomförande.