Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ELMASKINER OCH DRIVSYSTEMEIEF10
Electrical Machines and Drives

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EIE620. Obligatorisk för: IEA2. Kursansvarig: Per Karlsson, per.karlsson@iea.lth.se, Industriell elektroteknik och automation. Förkunskapskrav: Obligatoriska delar av ETEF05 Elenergiteknik och ETEF10 Kraftelektronik. Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkända skriftliga tentamina, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer. Högre betyg avgörs via de skriftliga tentamina. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om funktionen hos elmaskiner och elektriska drivsystem .

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kompendier samt utdelat material.