Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
AUTOMATIONSTEKNIKEIEF05
Automation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IEA2. Kursansvarig: Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: Del 0107 Algebra i kursen FMA645 Matematisk analys. Förutsatta förkunskaper: FMA645 Matematisk analys. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/mats/kurser/automation/automation.htm.

Syfte
Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper inom automation.
Kursen ger en översikt över olika typer av givare, ställdon, kommunikationssystem och
operatörsgränssnitt som förekommer inom industrin. I kursen ingår också design av
styrskåp samt säkerhet, direktiv och standarder inom elektroteknik och automation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Lindahl, P-E, Sandqvist, W: Mätgivare - Mätning av mekaniska storheter och temperatur. Studentlitteratur 1996. ISBN10:9144000545, ISBN13:9789144000541.