Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TILLÄMPAD MEKATRONIKEIEF01
Applied Mechatronics

Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA190, EIE070 och EIEN05. Valfri för: D4, D4is, E4, E4ra, F4, M4me, MD4, Pi4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Henriette Weibull, Henriette.Weibull@iea.lth.se, Industriell elektroteknik och automation. Förutsatta förkunskaper: Godkända obligatoriska kurser (för respektive program) inom programmering och elektronik/elektroteknik. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter (individuella), godkänd projektuppgift (individuell) och godkänd principkonstruktion (i grupp) ger betyget G. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.iea.lth.se.

Syfte
Utveckling av dagens och morgondagens produkter kräver allt oftare en optimerad kombination av elektromekaniska lösningar och inbyggda system (integrerad elektronik och programvara). Kursen syftar till att ge sådana färdigheter, samt grundläggande förståelse för den erforderliga kompetensen, dvs:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inledande introduktion till de andra programmens/deltagarnas förkunskaper, såsom realtidsprogrammering (för EFMNPi) och produktutvecklingsprocessen (för DEFNPi), följt av fördjupningar av det samlade innehållet:Utvecklingsmetodik och projektplanering. Praktisk styr- och reglerteknik. Analog elektronik. Simulering av elektronik och mekanik. Felsökning. Störningar, skydd och säkerhet. Miljövänlig elektronisk prototyputveckling. Mikroprocessorer och programmering av inbyggda system. Gränssnitt till PC. Drivrutiner. Datorkommunikation. Sensorer. Ställdon. Elektromekanisk energiomvandling. Mekanisk prototyputveckling. Sökning/tolkning av teknisk dokumentation.

Litteratur
Litteratur ingår i kurssatsen av verktyg och material som säljs av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Principkonstruktion.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport på principkonstruktion i grupp ger betyget G.

Kod: 0210. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt praktiskt projektarbete ger betyget G.

Kod: 0310. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter ger betyget G.