Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FÖRETAGANDE - ENTREPRENÖRSKAP OCH MILJÖEEMF01
Business Development and Environmental Aspects

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EEM035. Obligatorisk för: F3. Kursansvarig: Professor Thomas Laurell, thomas.laurell@elmat.lth.se, Elektrisk mätteknik. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända inlämninguppgifter (debattinlägg, genomförd debatt samt skriven affärsplan), godkänd skriftlig examinaton, och redovisat projektarbete samt godkänd skriven projektrapport. Hemsida: www.elmat.lth.se/utbildning/kurser. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Obligatorisk för F, valfri för årskull H04 eller tidigare. Hemsida: http://www.elmat.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en introduktion till ingenjörsrollens entreprenöriella möjligheter och förmedla ett aktivt förhållningssätt till egenföretagandet som en möjlig karriärväg. Grundläggande aspekter i entreprenörsprocessen och centrala begrepp inom företagsetablering kommer belysas. En målsättning är även att belysa vikten av att modern teknologiutveckling måste följa dagens allt mer uttalade krav på ett miljömässigt tänkande för att därmed kunna lägga grunden för framtidens hållbara samhällsutveckling. Kursen skall därför även förmedla ett utvecklat, aktivt och kritiskt granskande förhållningssätt till hur vi inför och nyttjar ny teknik i syfte att utveckla ett hållbart samhälle. Arbetet med och möjligheten att via den kommersiella processen ta ny och miljömässigt hållbar teknik till marknaden kommer att belysas och konsten att kommunicera och föra ut sitt budskap tränas i en avslutande konferensdag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Självständigt och objektivt, kunna inhämta, selektera, analysera, kritiskt granska, syntetisera och sammanställa ett eget ställningstagande rörande teknik/samhällsrelaterade frågeställningar.

Innehåll
Den mångfacetterade rollen som yrkesverksam civilingenjör kommer att illustreras i en inledande föreläsning av en teknisk fysiker som arbetat inom offentlig förvaltning såväl som inom uppstarts-företag och global storindustri. Föreläsningsteman kommer växla mellan entreprenörskap och miljö, dock med en tonvikt på entreprenörsdelen under LP 1 och ett ökat fokus på miljö och hållbar utveckling under LP 2.

Under hela kursgången arbetar studenterna självständigt och fördjupar sig i ett projekttema som har en miljömässig bas men med en teknikorienterad vinkling och där en entreprenöriell/affärsmässig aspekt skall finnas inkorporerad.

Under LP 1 Formulerar kursdeltagarna en serie debatteman med koppling till kurstemat och dessa förbereds och debatteras sedan under LP 2.

Under LP 1 skriver kursdeltagarna en affärsplan på en egen vald affärsidé.

Under LP 2 examineras miljö och hållbar utveckling i forma av en skriftlig tentamen/dugga.

Som avslutning på kursen genomförs en konferensdag där alla projektarbeten presenteras i en föreläsningsserie

Litteratur
Landström, H. & Löwegren, M. (red.) (2009). Entreprenörskap och företagsetablering: Från idé till verklighet. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-02147-8.
På Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se) finns lättillgängligt material om bl a klimatförändringar, marknära ozon/"frisk luft", stratosfäriskt ozon, miljögifter & metaller, hållbar utveckling. Nedanstående länkar är en bra start. Betrakta dessa som kurslitteratur/tentastoff! Dessutom ingår länkarna från texten på dessa (introduktions)sidor åtminstone ett steg framåt. Läs själv och gå vidare!
http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/Vad-ar-ett-hallbart-samhalle/
http://www.naturvardsverket.se/sv/nv/Amne/ och sök vidare
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Luftkvalitet/Marknara-ozon/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Ozonskiktet/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Miljogifter/http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Miljogifter/Metaller/osv
Vad avser klimatförändringar, skall du dessutom läsa: IPCC Fourth Assessment Report (AR4), Summary for policymakers (pdf, 24 sidor; kompakt sammanfattning av "The AR4 Synthesis report). Ladda ner själv från http://www.ipcc.ch/
Vad avser Miljöledningssystem och livscykelanalyser finns det material att läsa på www.iso14000.nu samt på www.msr.se/emas
Ytterligare pm. och artiklar kan tillkomma

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Miljö och hållbar utveckling.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen avslutas och examineras genom redovisning av genomfört projektarbete i form av en konferensdag. Dessutom krävs godkända delmoment i kursen samt godkänd projektrapport. Likaså krävs godkänt på skriftlig kunskapskontroll på föreläsningsserien.

Kod: 0210. Benämning: Entreprenörskap.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Kursen examineras via godkända delmoment i kursen: skriven affärsplan, debatt, redovisat projektarbete samt godkänd projektrapport.