Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DATATEKNIK, ÖVERSIKTSKURSEDT632
Computer Engineering Overview

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDT630, EDT631, EDTA01 och EEIA01. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter, godkänd redovisning i presentationsteknik samt minst 80 % närvaro på schemalagda aktiviteter. Övrigt: All schemalagd undervisning är obligatorisk. Hemsida: http://www.student.ch.lu.se/lth/stefann/Overview.

Syfte
Kursens syfte är att ge en grundläggande orientering och introduktion i de olika kurser, som ingår i datateknikprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Utdelat material.