Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TEKNISKA GRÄNSSNITTEDI615
Technical Interfaces

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se och Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: ETE604 Krets- och Mätteknik samt EDI610 Digitala system. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination genom problemlösning inför laborationerna (6 st). Godkända laborationsrapporter och en skriftlig slutredovisning av ett gränssnittsproblem i form av en teknisk rapport. Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/stefann/EDI615/.

Syfte
Kursens syfte är att ge baskunskaper i den elektronik som en dator använder för kommunikation med omvärlden. Syftet är också att befästa ingenjörsmässigheten och förmågan att analysera och utifrån givna förutsättningar konstruera ett system för mätning och styrning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Lundqvist, H: Analog kretselektronik. Liber1992. ISBN: 91-47-00800-8.
Sikö, Arne Tillämpad ellära, Studentlitteratur, ISBN:91-44-00679-9
Carlson, P, & Johansson, S: Modern Elektronisk Mätteknik. Liber 1997. ISBN: 91-47-01098-3.
Utdelat material.