Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DIGITALA SYSTEMEDI610
Digital Systems

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDI601 och EDT603. Obligatorisk för: IDA1, IEA1. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se och Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Betyg sätts efter sammanvägning av tentamen (75%) och inlämningsuppgifter vid laborationer (25%). För deltagande i laborationskurs II krävs att laborationskurs I fullgjorts. Närvaro på laborationsförberedande seminarier är obligatorisk. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/stefann/Digsys/.

Syfte
Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper i digitalteknik och datorteknik. Syftet är också att ge praktiska färdigheter i strukturerade metoder för problemlösning, konstruktion och felsökning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Laborationerna ger en fördjupad träning i ämnet och belyser följande moment:

Litteratur
Hemert, L-H: Digitala kretsar. Studentlitteratur AB 2001. ISBN: 9789144019185.
Foyer, P: Mikroprocessorteknik. Studentlitteratur AB 2005. ISBN: 9789144038766.
Tekniska manualer.
Laborationsmaterial utdelas under kursens gång.
Rekommenderad litteratur, ej obligatorisk: Bilting & Skansholm: Vägen till C. Studentlitteratur AB 2000. ISBN: 9789144014685.

Poängsatta delmoment

Kod: 0030. Benämning: Laborationer II.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsredovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer del 2.

Kod: 0103. Benämning: Digitala system.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Digitala system, grundläggande teori.

Kod: 0203. Benämning: Laborationer I.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationsredovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer del 1.