Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
HÖGPRESTERANDE DATORGRAFIKEDAN35
High Performance Computer Graphics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA075. Valfri för: C4, C4da, D4, D4bg, E4, E4bg, F4, F4bg, Pi4. Kursansvarig: Michael Doggett, mike@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Förutsatta förkunskaper: EDA221 Datorgrafik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska uppgifter. För att få deltaga i tentamen måste de obligatoriska uppgifterna vara fullgjorda. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Hemsida: http://cs.lth.se/edan35.

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna skall få grundläggande förståelse för tredimensionell grafik som använder hårdvaruacceleratorer. Dessutom skall studenterna förstå hur grafikalgoritmer och hårdvara fungerar och kunna tillämpa detta i praktiken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grafikarkitekturer, shaderprogrammering, APIer för grafik, kantfunktioner, perspektivkorrekt interpolering, texturering, cachning, filtrering, fixpunktmatematik, texturkompression, prestandaanalys, antiviknings- och gallringsalgoritmer.

Litteratur
Publicerade papper av ledande forskare inom området. Därutöver ca 100 sidor ur "Graphics Hardware Algorithms" av Tomas Akenine-Möller och Michael Doggett, samt föreläsningsanteckningar.