Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FOTOREALISTISK DATORGRAFIKEDAN30
Photo-realistic Computer Graphics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA101. Valfri för: C4, C4da, D4, D4bg, E4, E4bg, F4, F4bg, Pi4. Kursansvarig: Michael Doggett, mike@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA221 Datorgrafik eller kursen Högpresterande datorgrafik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska uppgifter. För att få deltaga i tentamen krävs att de obligatoriska uppgifterna fullgjorts. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Hemsida: http://cs.lth.se/edan30.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall få tillgodogöra sig priciper för och kunskap om strålföljningsbaserade (eng. ray tracing) algoritmer för fotorealistisk generering av bilder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Globala ljussättningsalgoritmer, strålföljning, accelerationsstrukturer, skärningstest, avancerad belysning och skuggning, supersampling, Monte Carlo-strategier, bildbaserad rendering.

Litteratur
Kommer att fastställas senare.