Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SPRÅKTEKNOLOGIEDAN20
Language Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA171. Valfri för: C4, D4, D4pv. Kursansvarig: Professor Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkända inlämningsuppgifter (laborationer). För möjlighet till högre betyg krävs även skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifterna (laborationerna) skall uföras i grupper om två eller tre studenter, men kan även göras individuellt. Den första laborationen ägnas åt de programmeringsverktyg som används i kursen. De fem övriga uppgifterna behandlas under de följande laborationstillfällena. Hemsida: http://cs.lth.se/edan20.

Syfte
Under de senaste 15 åren har de språkteknologiska metoderna mognat avsevärt på grund av att mängden tillgänglig skriven och talad information har ökat kraftigt, vilket har lett till ökande behov av att behandla den automatiskt. Fastän de flesta datorsystem inte enbart ägnar sig åt språkbehandling så finns det numera många applikationer som i någon mån är "språkmedvetna" och har inbyggda språkteknologiska funktioner såsom stavnings- och grammatikkontroll, sökning och sammanfattning av information eller ett talbaserat dialoggränssnitt. Detta gör att fältet är av ökande betydelse för CS-ingenjörer.

Kursen ger en inledning till språkteknologins metoder. Den försöker täcka hela fältet från teckenkodning och statistiska språkmodeller till syntaktisk analys, semantik och dialogsystem. Kursen inriktar sig på välbeprövade tillämpningar i industriell skala eller på försöksnivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Nugues Pierre, An Introduction to Language Processing with Perl and Prolog. An Outline of Theories, Implementation, and Application with Special Consideration of English, French, and German. Series: Cognitive Technologies, Springer Verlag, 2006, ISBN: 3-540-25031-X.