Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KONSTRUKTION AV INBYGGDA SYSTEMEDAN15
Design of Embedded Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA380. Obligatorisk för: MSOC1. Valfri för: D4, D4dpd, D4is, E4, E4dpd, E4pv, M4me, MWIR2. Kursansvarig: Professor Krzysztof Kuchcinski, Krzysztof.Kuchcinski@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA016 /EDA011/EDA017, EIT020 och EIT070. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: laborationer, 2 övningar och två inlämningsuppgifter.. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ingår i Socware-programmet. Hemsida: http://cs.lth.se/edan15.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall lära sig grundläggande metoder för konstruktion av inbyggda system som innehåller hårdvaru- och programvarukomponenter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Utvecklingsmetodik för SoC, HW/SW samkonstruktion, specifikation, konstruktionsrepresentation, systempartitionering, komponentallokering och schemaläggning, interface-syntes, testbarhet, konstruktion för låg effektförbrukning.

Litteratur
Marwedel, P: Embedded System Design. Springer, 2006. ISBN 0-387-29237-3.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter samt deltagande i de obligatoriska övningarna krävs för att få slutbetyg på kursen. Övrigt: De bbligatoriska momenten består av laborationer, övningar och 2 inlämningsuppgifter.

Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras på resultatet på den skriftliga tentamen.