Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KONFIGURATIONSHANTERINGEDAN10
Configuration Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA240. Valfri för: C4, C4da, D4, D4pv, E4, E4pv, F4, F4pv, I4, I4pvs, Pi4, Pi4pv. Kursansvarig: Univ.lektor Lars Bendix, Lars.Bendix@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: För D: EDA260 Programvaruutveckling i grupp – projekt. För C, E, F, I och Pi: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer och erfarenhet av projektarbete i grupp. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Av platserna reserveras högst 5 för utbytesstudenter. Som urvalskriterium för resterande 45 platser används antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Förutom laborationer ingår en obligatorisk paper review och ett obligatoriskt projekt i kursen. Tentamen är muntlig. För deltagande i tentamen fordras fullgjorda laborationer och godkänd paper review. Detaljerande föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Aspekter angående användning av system examineras under laborationer (U/G). Resten av kursens innehåll examineras genom en muntlig examen i grupp vilken arbetat samman i ett projekt. Betygsskalan är U/3/4/5. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den muntliga tentamen. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Tentamen är muntlig och äger rum i tentamensperioden efter kursens slut. Därefter kan, vid behov, muntlig omtentamen anordnas i omtentamensperiod. Hemsida: http://cs.lth.se/edan10.

Syfte
Att förklara de grundläggande begreppen och principerna i konfigurationshantering. Att experimentera med specifika tekniker och mekanismer i existerande system för konfigurationshantering. Att ge förståelse för hur en metod för konfigurationshantering byggs upp av hanteringsprocesser, verktyg och mänskliga roller. Att visa hur konfigurationshantering stödjer andra delar av utvecklingsprocessen för programvara.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Problem och mål med Konfigurationshantering (KH). KH - begrepp och principer. Samverkan, kommunikation och koordination. KH för parallell och distribuerad utveckling. Arbetsmodeller för KH. Byggprocesser. Lagring, parallell utveckling och sammanflätning. Aktiviteter i en modell för KH: -Identifiering; Styrning; Bokföring av status; Uppföljning; Publicering. Planer för KH och roller. KH och andra relaterade områden (Öppen källkod, Extremprogrammering, Produktdatahantering). Konfigurationshantering i industrin. Datorlaborationer: System för konfigurationshantering, CVS, Perforce och Git. Projekt: Utarbetande av en plan för konfigurationshantering.

Litteratur
Material sammanställt vid institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänd paper review och godkända laborationer. Delmomentet omfattar: En obligatorisk paper review och obligatoriska laborationer. Övrigt: Godkänd paper review och godkända laboratioer krävs för att få deltaga i tentamen.

Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Ett obligatoriskt projektarbete.

Kod: 0311. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Övrigt: För att få deltaga i tentamen krävs fullgjorda laborationer och godkänd paper review.