Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DATABASTEKNIKEDAF20
Database Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA215, EDA216 och EDA636. Obligatorisk för: IDA2, IEA2. Kursansvarig: Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA10 Programmering i Java. Prestationsbedömning: För slutbetyg på kursen krävs godkänd tentamen samt godkända datorlaborationer och projekt. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen, som äger rum efter kursens första läsperiod. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Obligatoriska moment: Laborationer och ett projekt. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning.

Syfte
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databassystem och deras organisation. Tonvikten läggs på relationsdatabaser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch: Databasteknik. Studentlitteratur 2005. ISBN: 9789144044491.
eller
Ullman Jeffrey och Widom Jennifer: A First Course in Database Systems. 3rd Ed. Pearson 2008. ISBN: 978-0-13-600637-4.

Poängsatta delmoment

Kod: 0112. Benämning: Datorlaborationer och projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända laborationer och godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer och ett obligatoriskt projekt.

Kod: 0212. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Resultatet på denna tentamen avgör slutbetyg på kursen. Övrigt: Ordinarie tentamen äger rum efter kursens första läsperiod.