Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
OPERATIVSYSTEM - PROJEKTEDAF01
Operating Systems - Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA055. Valfri för: C4, D4, D4is, E4, E4pv, F4, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Jonas Skeppstedt, Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska moment i kursen EDA050 Operativsystem. Kursen kan dock läsas samma läsperiod som EDA050. Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs ett godkänt projekt. Övrigt: Kursen förutsätter att man gjort de obligatoriska momenten i EDA050 Operativsystem. Kursen kan dock med fördel läsas samma läsperiod som EDA050. Hemsida: http://cs.lth.se/edaf01.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall få djupare förståelse för hur ett operativsystem kan konstrueras genom att utföra en implementationsuppgift som ett projekt. Projektets innehåll väljs av kursansvarig och kan t.ex vara att jämföra olika metoder för dynamisk minnesallokering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En projektuppgift som varierar. Uppgiften anslås på kursens hemsida.

Litteratur
Love Robert: Linux Kernel Development. Novell Press 2005. ISBN 978 0672 327 209.